Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi behandlar personuppgifter på vår webbplats svenskluftambulans.se och via andra digitala kanaler.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är information som på ett eller annat sätt kan identifiera en fysisk person. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress och personnummer, eller en bild − om en person kan urskiljas på bilden.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är allt någon gör med personuppgifter och omfattar till exempel insamling, registrering, spridning, bearbetning och radering av uppgifter. Dataskyddsförordningen (GDPR) beskriver hur personuppgifter får behandlas.

Dataskyddsförordningen – GDPR (imy.se)

Varför behandlar vi personuppgifter?

Det finns olika rättsliga grunder till att Svensk Luftambulans behandlar dina personuppgifter. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen kan vara avtal, rättslig förpliktelse, myndighetsutövning eller uppgift av allmänt intresse.

I vissa fall kan Svensk Luftambulans behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke ska du alltid få information om vad du samtycker till.

Svensk Luftambulans behandlar personuppgifter för att kunna fullfölja sitt uppdrag, exempelvis då du tar kontakt via e-post eller interagerar via sociala medier, samt i nyheter och när vi tillhandahåller kontaktuppgifter till anställda.

Däremot hanterar vi inga personuppgifter enbart till följd av ett besök på webbplatsen, då det inte finns några cookies på vår webbplats.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att delas med tredje part, exempelvis regioner, myndigheter eller andra kommunalförbund, om det är nödvändigt för ändamålet. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra om vi inte enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut behöver göra detta för att kunna fullgöra våra uppgifter.

Svensk Luftambulans omfattas av offentlighetsprincipen vilket innebär att handlingar inom SLA utgör så kallad allmän handling som ska lämnas ut på begäran. Före utlämnandet genomför vi en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen. Alla meddelanden som kommer till Svensk Luftambulans blir allmänna handlingar.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Svensk Luftambulans sparar dina personuppgifter så länge det finns ett syfte med det. När detta syfte eller ändamål inte längre finns, till exempel om ett avtal inte längre gäller eller ärendet är färdigbehandlat. Därefter hanterar vi dina personuppgifter enligt de lagregler som gäller för arkivering.

Vilka rättigheter har du?

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Särskilda regler för hur vi måste hantera allmänna handlingar kan påverka dessa rättigheter.

Du har rätt att utan kostnad få information om de personuppgifter som Svenskt Luftambulans behandlar om dig, oavsett om uppgifterna samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Om du vill ha sådan information, ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till oss.

Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller att få ofullständiga personuppgifter kompletterade. I vissa fall har du rätt att få personuppgifter raderade. Under vissa förutsättningar har du rätt att invända mot hur vi behandlar dina personuppgifter och få dina personuppgifter utlämnade i ett format så de kan överföras till en annan personuppgiftsansvarig.

Svensk Luftambulans kommer att ta emot din ansökan om att nyttja dina rättigheter och ta ställning till ditt önskemål utifrån dataskyddslagstiftning, GDPR och andra lagar.

Kontaktinformation

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter eller om du har generella frågor kring hur vi behandlar personuppgifter, vänder du dig antingen till Svensk Luftambulans som är personuppgiftsansvarig eller till vårt dataskyddsombud.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Svensk Luftambulans. Kontaktuppgifter:

Svensk Luftambulans (SLA)
c/o Region Värmland
651 82 Karlstad
Telefon: 010-839 14 77

Organisationsnummer: 222000-3061
E-post: info@hems.se

Dataskyddsombud

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet:
E-post: dataskyddsombud@regionvarmland.se
Telefon till växel: 010-831 50 00

Klagomål

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter eller upplever att dina uppgifter blivit felaktigt hanterade, har du möjlighet att lämna klagomål hos tillsynsmyndigheten Intregritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Kontaktuppgifter till dem är:
Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-657 61 00
E-post: imy@imy.se

www.imy.se