Mål och vision

Svensk Luftambulans bedriver avancerad akutsjukvård och intensivvård utanför sjukhus. Ambulanshelikoptern transporterar patienten från skade- eller sjukdomsplats till sjukhuset och rätt vårdnivå. Dessutom genomför Svensk Luftambulans intensivvårdstransporter mellan sjukhus.

Ambulanshelikoptern samverkar med sjukhusets specialistvård för att optimera vårdkedjan så att patienten snabbt får bästa möjliga vård. 

Vision

Visionen för Svensk Luftambulans är att verka för nationellt samordnad och jämlik luftburen prehospital akutsjukvård och intensivvårdstransporter av hög kvalitet som ökar överlevnad och förebygger allvarliga medicinska komplikationer hos svårt skadade och sjuka patienter. Svensk Luftambulans bedriver verksamheten med hög flygsäkerhet och tillgänglighet.

Värdegrund

  • Rädda liv utan att riskera liv – säkerheten kommer alltid först.
  • Prioriteringar sker alltid efter patientens behov. 
  • Alla människor har lika värde och ska bemötas med empati och respekt.

Säkerheten kommer alltid först

Patienter och anhöriga ska känna sig säkra och trygga och bli väl bemötta av alla verksamhetens företrädare. Svensk Luftambulans följer en säkerhetspolicy för att rädda liv utan att riskera liv.

Vi räddar liv - ett av vårdens viktigaste uppdrag.

Långsiktiga mål

Svensk Luftambulans…
  • bedriver en samordnad ambulanshelikopter- och intensivvårdstransportverksamhet i hela Sverige.
  • är en förebild för operativa ambulanshelikopterverksamheter med hög tillgänglighet och flygsäkerhet samt god effektivitet.
  • är en aktiv part nationellt och internationellt, som driver kvalitetssäkring, forskning och kompetensutveckling inom luftburen prehospital akutsjukvård och intensivvård.
  • är en del av en nationellt gränslös samverkansorganisation för all luftburen helikoptersjukvård.
  • har ett nära samarbete med ambulanssjukvården och alarmeringstjänsten, så att tillgängliga resurser nyttjas på bästa sätt.
  • är ledande inom vår bransch och bidrar till hög kvalité – för att möta framtiden.

En förebild för nationell ambulanshelikopterverksamhet

Svensk Luftambulans driver inte bara sin egen utveckling utan verkar också för en ökad nationell samordning av ambulanshelikopterverksamhet.

Detta sker exempelvis genom vår utbildningsverksamhet som driver och bidrar aktivt till kompetensutveckling, kvalitetssäkring och forskning inom den prehospitala ambulanssjukvården.