Mål och vision

Svensk Luftambulans (SLA) bedriver avancerad prehospital akutsjukvård och intensivvård av god kvalitet. SLA genomför både transporter från skade- eller sjukdomsplats till sjukhus, och intensivvårdstransporter mellan sjukhus.

Ambulanshelikoptern samverkar med sjukhusets specialistvård för att optimera vårdkedjan så att patienten snabbt får bästa möjliga vård. 

Vision

Visionen för Svensk Luftambulans är att verka för nationellt samordnad och jämlik luftburen prehospital akutsjukvård och intensivvårdstransporter av hög kvalitet som ökar överlevnad och förebygger allvarliga medicinska komplikationer hos svårt skadade och sjuka patienter. Verksamheten bedrivs med hög flygsäkerhet och tillgänglighet.

Värdegrund

  • Rädda liv utan att riskera liv – säkerheten kommer alltid först.
  • Prioriteringar sker alltid efter patientens behov. 
  • Alla människor har lika värde och ska bemötas med empati och respekt.

Säkerheten kommer alltid först

Patienter och anhöriga ska känna sig säkra och trygga och bli väl bemötta av alla verksamhetens företrädare. Vi följer en säkerhetspolicy för att rädda liv utan att riskera liv.

Vi räddar liv - ett av vårdens viktigaste uppdrag.

Långsiktiga mål

  • SLA bedriver en samordnad ambulanshelikopter- och intensivvårdstransportverksamhet i hela Sverige.
  • SLA är en förebild för operativa ambulanshelikopterverksamheter med hög tillgänglighet och flygsäkerhet samt god effektivitet.
  • SLA är en aktiv part nationellt och internationellt, som driver kvalitetssäkring, forskning och kompetensutveckling inom luftburen prehospital akutsjukvård och intensivvård.
  • SLA är en del av en nationellt gränslös samverkansorganisation för all luftburen helikoptersjukvård.
  • SLA har ett nära samarbete med ambulanssjukvården och alarmeringstjänsten, så att tillgängliga resurser nyttjas på bästa sätt.
  • SLA är ledande inom vår bransch och bidrar till hög kvalité – för att möta framtiden.

En förebild för nationell ambulanshelikopterverksamhet

Svensk Luftambulans driver inte bara sin egen utveckling utan verkar också för en ökad nationell samordning av ambulanshelikopterverksamhet.

Genom vår utbildningsverksamhet driver och bidrar vi aktivt till kompetensutveckling, kvalitetssäkring och forskning inom prehospital ambulanssjukvård.