Kostnadseffektivt och mer flexibelt med egen regi

Genom att utföra tekniskt underhåll och inflygning av piloter i egen regi kan kommunalförbundet Svensk Luftambulans (SLA) bibehålla en flexibilitet i verksamheten. Det gör det möjligt för ambulanshelikoptern att ta fler uppdrag, vilket i sin tur bidrar till att rädda liv.

Det är den övergripande slutsatsen av den genomlysning som SLA låtit genomföra, med hjälp av ett externt företag och enligt ett beslut i kommunalförbundets direktion.

Analysuppdraget omfattade att jämföra SLA:s nuvarande kostnader för tekniskt underhåll och pilotinflygning, med motsvarande kostnader om dessa två verksamheter skulle tas över och skötas av en extern part.

Fördelar med internt underhållsarbete

Det tekniska underhållet delas upp i två huvudkategorier, Base-underhåll och Line-underhåll. Line-underhållet omfattar förutom daglig tillsyn även andra fortlöpande mindre inspektioner samt felavhjälpning. Base-underhållet avser tyngre underhåll som utförs i base-hangaren på Karlstad flygplats.

När det gäller Base-underhållet visar genomlysningen att kostnaden är likvärdig när SLA jämförs med en extern leverantör. SLA kan dock hantera en utökad verksamhet med fler medlemmar mer kostnadseffektivt än en extern part, eftersom det skulle leda till goda samordningsvinster.

För Line-verksamheten ligger kostnaden hos en extern leverantör på 16–20 mnkr, för att bemanna Line på de fyra baserna, dygnet runt och 365 dagar om året. Detta överstiger SLA:s bemanningskostnad med 2,6–6,6 mnkr per år.

Vägen framåt för SLA torde således vara att fortsätta driva Base-underhållet internt och samtidigt arbeta för att få fler medlemmar, vilket skulle sänka kostnaden per medlem. Även Line-verksamheten bör fortsatt drivas internt då SLA kan göra det väsentligt billigare än en extern part.

– Genomlysningen stärker oss i vår grunduppfattning om att det finns fördelar med att bedriva underhållet i egen regi och utgör även ett stöd för vårt fortsatta arbete framåt, säger Roger Nordin, chef för den tekniska avdelningen vid SLA.

Ambulanshelikoptern på Karlstadbasen.
Foto: Kristoffer Andrén

40 procent dyrare med extern pilotutbildning

Pilotinflygning eller Type Rating är en utbildningsverksamhet där en pilot skall flyga in sig på en specifik typ av helikopter, i det här fallet H145. Enligt gjorda analys är det drygt 40 procent dyrare att köpa en Type Rating externt, jämfört med att SLA genomför motsvarande utbildning i egen regi. Om SLA får fler medlemmar bedöms SLA:s kostnadsfördelar att öka.

Utöver det faktum att SLA:s utbildning är mer kostnadseffektiv, finns andra fördelar med att utbildningen sköts internt, såsom att säkra tillgången till piloter i ett föränderligt omvärldsläge.

Stabil teknisk organisation

Under de senaste åren har SLA:s tekniska organisation varit i en uppbyggnadsfas med ett antal rekryteringar och har nu uppnått en stabil nivå. Organisationen kan förutom att hantera 2023 års underhållsmängd, med förhållandevis få ytterligare investeringar även hantera en utökad verksamhet med fler medlemmar i SLA.

I och med att den tekniska organisationen nyligen har funnit sin form, kan förmodligen fler förbättringar åstadkommas genom att trimma in den nya organisationen.

Genomlysningen genomfördes av företaget Trilogik Konsult, Stockholm och slutrapporten är en offentlig handling.

Ambulanshelikoptern från Lycksele i luften.