Fossilfritt samhällsviktigt flyg till 2045

Projektet "Fossilfritt samhällsviktigt flyg" är det första i sitt slag i Sverige. Under året har tester genomförts med hållbara biobränslen i Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar.

Genom att använda biojetbränsle som tillverkats av exempelvis matolja, kan vissa fossila bränslen ersättas, helt eller delvis. Detta skulle drastiskt kunna minska både räddningsflygets utsläpp av koldioxid och vår globala miljöpåverkan.

Inom projektet har alternativa bränslen och försörjningskedjor utvärderats ur ett tekniskt, miljömässigt, ekonomiskt och logistiskt perspektiv.

– Det bränsle vi använde i vårt projekt sänkte utsläppen med ungefär 30 procent, jämfört med det bränsle vi brukar använda, säger Hulda Winnes, projektledare för Fossilfritt samhällsviktigt flyg.

Resultaten kommer att bidra till en färdplan för alla myndigheter och aktörer som bedriver flygverksamhet, med målsättningen att göra en snabbare omställning till en fossilfri flygflotta. Svensk luftambulans (SLA) ställer sig bakom projektets intentioner och stöttar den färdplan som kommer att presenteras i december 2022.

– Det är viktigt att SLA är med och bidrar, trots de utmaningar som finns för fossilfritt flygbränsle, framför allt när det gäller pris och efterfrågan, säger Thomas Welén, som är ansvarig för markoperationer inom SLA.

Fossilfritt samhällsviktigt flyg – 2045 är ett samarbete mellan Sjöfartsverket, Svenska miljöinstitutet (IVL), Lunds universitet (LTH), Air BP, Polisen, MSB, Kustbevakningen (KBV), Svensk luftambulans (SLA) och Försvarets materielverk (FMV).