Medicinsk vision

Att bedriva prehospital akutsjukvård och prehospital intensivvård av god sjukhuskvalitet är ett av Svensk Luftambulans medicinska mål. Att nå detta mål ställer stora krav på kompetens hos medicinsk personal.

Helikopter som flyger

Att utan det stöd som finns på sjukhus och under svåra yttre omständigheter bedriva akutsjukvård och intensivvård med samma kvalitetskrav som sjukhusvård ställer stora krav.

Svensk Luftambulans förordar att deltagande verksamheters läkare har kompetens att självständigt och under eget ansvar handlägga patienter med intensivvårdsbehov. Sjuksköterskor ska vara prehospitalt erfarna och vidareutbildade. Deltagande personal bör till minst 50 procent vara kliniskt aktiva i sin grundprofession och aktivt delta i den medicinska fortbildningen som Svensk Luftambulans tillsammans med deltagande verksamheter organiserar.

Svensk Luftambulans förordar att deltagande verksamheter utser lokalt utvecklings- och utbildningsansvariga med adekvat medicinsk kompetens som tillsammans med medicinskt ansvarig läkare hos Svensk Luftambulans kan leda och utforma den medicinska utvecklingen och utbildningen.

Medicinsk utveckling och utbildning ska baseras på analys av den egna verksamheten och en omvärldsanalys. Medicinsk utbildning ska registreras och följas av regelbunden utbildningskontroll.

Medicinsk utveckling

Medicinsk utveckling bedrivs i samarbete mellan deltagande verksamheter och utvecklings- och forskningsansvarig läkare inom Svensk Luftambulans. Forskning och utveckling ska baseras på identifierade behov i de egna verksamheterna, bedrivas samordnat och publiceras öppet.

Medicinsk utbildning

Den medicinska utbildningen ska baseras på en analys av resultatet av den egna verksamheten och en omvärldsanalys där fokus bör ligga på att identifiera var den kliniska frontlinjen ligger. Vår medicinska utbildning ska, i den mån patientsäkerhet och sekretess tillåter, publiceras öppet.

Att bedriva intensivvård under stora yttre svårigheter ställer stora krav på både tidigare erfarenhet av anestesi och intensivvård men också krav på omfattande miljöspecifik träning och övning. Att korrekt hantera utmaningar inom akutsjukvård utan deltagande av andra specialiteter ställer mycket höga krav på teoretisk fortbildning inom akutsjukvård.

Medicinsk fortbildning bedrivs under ordinarie arbetstid, under speciellt organiserade utbildningsdagar och vid deltagande på rekommenderade kurser och kongresser. Den enskilde medarbetaren registrerar sitt deltagande i medicinsk fortbildning. Uppföljning och utbildningskontroll sker i samarbete mellan de deltagande verksamheterna och Svensk Luftambulans.

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email