Medicinska avdelningen vid SLA

Svensk Luftambulans bedriver gränslös avancerad akutsjukvård och intensivvård för allvarligt skadade och sjuka patienter. Vården sker ofta under svåra förhållanden, men med samma kvalitetskrav som på ett sjukhus. Den medicinska personalen behöver därför ha en mycket hög kompetens.

Räddningstjänsten övar i Dalarna

Många utmaningar kan möta på skadeplatsen och de yttre förhållandena ställer ofta höga krav på personalens kunskap och kompetens.

Den medicinska verksamheten inom Svensk Luftambulans leds och samordnas av den medicinska avdelningen, Med-SLA, som består av en forskningsansvarig och en utbildningsansvarig. Avdelningens målsättning är en hög medicinsk kvalitet inom medlemsregionernas verksamhet. Med-SLA är också ett internt organisationsstöd avseende medicinsk kompetens inom Svensk Luftambulans.

Krav på medicinsk kompetens

Läkare inom Svensk Luftambulans ska ha kompetens för att självständigt och under eget ansvar handlägga patienter med intensivvårdsbehov. Sjuksköterskor ska vara prehospitalt erfarna och vidareutbildade.

Personalen bör till minst 50 procent vara kliniskt aktiva i sin grundprofession och aktivt delta i den medicinska fortbildning som Svensk Luftambulans tillsammans med deltagande verksamheter organiserar.

Svensk Luftambulans förordar att deltagande verksamheter utser lokalt utvecklings- och utbildningsansvariga med adekvat medicinsk kompetens som tillsammans med medicinskt ansvarig läkare och utbildningsansvarig vid Svensk Luftambulans kan leda och utforma den medicinska utvecklingen och utbildningen.

Medicinsk utveckling och utbildning ska baseras på en analys av den egna verksamheten och på en omvärldsanalys.

Medicinsk utveckling

Medicinsk utveckling bedrivs i samarbete mellan deltagande verksamheter samt utvecklings- och forskningsansvarig läkare inom Svensk Luftambulans. Kvalitetsregistrering av verksamheten skall ske i gemensamt kvalitetsregister. Forskning och utveckling ska baseras på identifierade behov i de egna verksamheterna, bedrivas samordnat och publiceras öppet.

Medicinsk utbildning

Att bedriva intensivvård under svåra yttre förhållanden ställer stora krav på tidigare erfarenhet av anestesi och intensivvård, men också på omfattande miljöspecifik träning och övning.

Svensk Luftambulans bedriver därför medicinsk fortbildning både under ordinarie arbetstid, under speciellt organiserade utbildningsdagar och vid deltagande på rekommenderade kurser och kongresser.

Den medicinska utbildningen ska, i den mån patientsäkerhet och sekretess tillåter, publiceras öppet. Den enskilde medarbetaren registrerar sitt deltagande i fortbildningen. Uppföljning och utbildningskontroll sker i samarbete mellan de deltagande verksamheterna och Svensk Luftambulans.

Mer om utbildning